نصب

نرم افزار ریموت کنترل Saga l40

ریموت کنترل saga از طریق کابل USB و نرم افزار نصب شده بروی کامپیوتر امکان برنامه ریزی و ست کردن بین فرستنده و گیرنده را دارند

نرم افزار ریموت کنترل Saga l10

ریموت کنترل saga از طریق کابل USB و نرم افزار نصب شده بروی کامپیوتر امکان برنامه ریزی و ست کردن بین فرستنده و گیرنده را دارند.

نرم افزار ریموت کنترل Saga l12

ریموت کنترل saga از طریق کابل USB و نرم افزار نصب شده بروی کامپیوتر امکان برنامه ریزی و ست کردن بین فرستنده و گیرنده را دارند.

نرم افزار ریموت کنترل Saga l6B

ریموت کنترل saga از طریق کابل USB و نرم افزار نصب شده بروی کامپیوتر امکان برنامه ریزی و ست کردن بین فرستنده و گیرنده را دارند.

نرم افزار ریموت کنترل Saga l4

ریموت کنترل saga از طریق کابل USB و نرم افزار نصب شده بروی کامپیوتر امکان برنامه ریزی و ست کردن بین فرستنده و گیرنده را دارند.

نرم افزار ریموت کنترل Saga l6

ریموت کنترل saga از طریق کابل USB و نرم افزار نصب شده بروی کامپی.تر امکان برنامه ریزی و ست کردن بین فرستنده و گیرنده را دارند.

نرم افزار ریموت کنترل Saga l8

ریموت کنترل saga از طریق کابل USB و نرم افزار نصب شده بروی کامپیوتر امکان برنامه ریزی و ست کردن بین فرستنده و گیرنده را دارند.

copier (کپیر)

روش کپی کردن نرم افزار از روی گیرنده (RX) به فرستنده (TX)

نرم افزار ریموت کنترل Saga l8B

ریموت کنترل saga از طریق کابل USB و نرم افزار نصب شده بروی کامپیوتر امکان برنامه ریزی و ست کردن بین فرستنده و گیرنده را دارند.

نصب

ما اینجاییم هستیم- شما تحقیقات خود را انجام داده اید در مورد نوع کنترل از راه دور جرثقیل خود تصمیم گرفته اید و یک شرکت سازنده ریموت کنترل را انتخاب کرده اید