copier (کپیر)

روش کپی کردن نرم افزار از روی گیرنده (RX) به فرستنده (TX)

copier (کپیر)

copier

روش کپی کردن نرم افزار از روی گیرنده (RX) به فرستنده   (TX)

برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید :

  • کلید سبز رنگ روی copier را در جای خود قرار دهید .

  • ,Port copier را در جای خود روی گیرنده (RX) قرار دهید .

نکته : زمانی که این کار را انجام می دهید LED (چراغ کوچک روی کپی یر) نباید روشن و خاموش شود .

  • یکی از دکمه های شماره 1 یا 2 یا 3 را فشار دهید (مثلاشماره 1) تا LED شروع به چشمک زدن به رنگ سبز کند . اگر رنگ LEDموقع چشمک زدن قرمز بود یکبار port را در آورده و مجددا از مرحله 2 مسیر را تکرار کنید .

  • port را از گیرنده (RX) جدا کرده و سپس کلید سبز رنگ را نیز از جایش خارج کنید .

  • port , copier را در جای خود روی فرستنده (TX) قرار دهید .

  • همان دکمه ای را که به عنوان حافظه در مرحله 3 انتخاب کرده بودید (مثلا شماره 1) را فشار دهید تا LED شروع به چشمک زدن به رنگ سبز کند . اگر رنگ LED موقع چشمک زدن قرمز بود یکبار port را در آورده و مجددا از مرحله 5 مسیر را تکرار کنید .

جرثقیل saga L8B ریموت کنترل l6b l10 پرنیان کنترل کرین کالا قطعات جانبی ریموت پرنیان پرنیان کنترل تجهیز جرثقیل saga L8B ریموت کنترل l6b l10 پرنیان کنترل کرین کالا قطعات جانبی ریموت پرنیان پرنیان کنترل تجهیز