فرستنده NOVA برای کاربردهای حرفه ای طراحی شده است.

NOVA دارای سه مدل L ،M و XL می باشد. که حالت ارگونومیک در هر سه مدل یکسان بوده و برای کار کردن با آن برای اپراتور آسان است.

در اینجا می توانید متن کامل توضیحات فرستنده NOVA مطالعه و دانلود کنید.

تجهیزات جرثقیل